วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจใจนโปรแกรมประมวลผลคำ
2. เพื่อให้มีทักษะการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. เพื่อให้เห้นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ
2. ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร
3. จัดพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
คำอธิบายรายวิชา
สึกาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางการพิมพ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น